Projecten

Door uitvoering en monitoring van experimentele projecten doet Herbestemming Noord kennis en ervaring op die op dit platform worden gedeeld. Zo heeft iedereen baat bij deze pilot-projecten.

Projecten weergeven als lijst

Vrijkomende Agrarische Bebouwing

Vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) Volgens de NVM maakt de markt van agrarisch en landelijk vastgoed een ingrijpende verandering door. Er ontstaat een…

Lees verder

Herberg Fryslân

De Gekroonde Leeuw, Het Wapen van Friesland, Het Wapen van Barradeel, De Gekroonde Roskam, Het Grauwe paard. Dat is een greep uit de historische dorpscafés…

Lees verder

Stedelijke kavelruil

Stedelijke kavelruil biedt eigenaren van onroerend goed de mogelijkheid om op vrijwillige basis met elkaar in gesprek te gaan. Doel hiervan is om samen een…

Lees verder

Herbestemming van kerken

De leegstand van kerkgebouwen baart zorgen. Deze leegstand bestaat nu al, maar het aantal kerken dat de religieuze functie zal verliezen zal naar verwachting…

Lees verder

Sociale initiatieven in leegstaand vastgoed

Monitoren van sociale initiatieven in leegstaand vastgoed en inspireren van nieuwe potentiële initiatiefnemers.

Lees verder

Herbestemmingstafel en Herverkaveling

Zowel de herbestemmingstafel als de herverkaveling zijn beide instrumenten om leegstand op een gebiedsgerichte en integrale wijze te benaderen.

Lees verder

Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB)

In Nederland komt naar verwachting tot 2030 30% van de agrarische erven vrij. Dit is in totaal 32 miljoen m2 waarvan voor 15 miljoen m2 geen vervangende…

Lees verder

Aanpak leegstand Noardwest Fryslân

pilotproject van 8 gemeenten tegen leegstand karakteristieke panden

Lees verder

Huisvesting statushouders

Kennisdeling, stimuleren van opvang van statushouders in krimpgebieden en stimuleren van werkgelegenheid voor statushouders door huisvesting in daartoe her te…

Lees verder

Herbestemming en zorg

Kennisdeling over zorginitiatieven en vraagstukken in verband met veranderingen in de zorg in relatie tot huisvesting en herbestemming.

Lees verder

Gemeentelijke Herbestemmingstafel

Het stimuleren van een integrale benadering van herbestemmingsvraagstukken binnen gemeenten.

Lees verder

Programma Herbestemming Cultureel Erfgoed in het aardbevingsgebied

Een gebied dat naast krimp, ook last heeft van aardbevingen, behoeft ondersteuning. Niet alleen ondersteuning in de vorm van schadeherstel en versterking van…

Lees verder

Team Langdurige Leegstand, gemeente Súdwest Fryslân

Op basis van de inventarisatie “Problematische leegstand in de gemeente Súdwest Fryslân”, geeft de gemeente de aanzet om langdurige leegstand aan te…

Lees verder

Team Fryske Tsjerken

Steeds meer kerkgebouwen met een nieuwe functie De leegstand van kerkgebouwen baart zorgen. Deze leegstand bestaat nu al, maar het aantal kerken dat de…

Lees verder

SpareSpace

SpareSpace is een concept dat aan meerdere kanten van het mes snijdt; Het biedt tijdelijke invulling van leegstaande panden. Het geeft startende ondernemers…

Lees verder

Herverkaveling Balk

In Balk, een dorp met circa 3.800 inwoners, komen steeds meer panden leeg te staan op prominente plekken. Het gaat hier om karakteristieke panden met vaak een…

Lees verder

Holwerd aan zee

Wat houdt het project in? De afgelopen decennia zijn er voor Noordoost Fryslân door diverse overheden talloze plannen en visies ontwikkeld om de regio uit de…

Lees verder

Experiment wijk- en plattelandseconomie

De provincie Drenthe heeft aan Platform 31 een subsidie verstrekt voor het project Experimentvoorstel Wijk- en plattelandseconomie. Het experimentenprogramma…

Lees verder

Experiment erfgoed en makelaardij

De markt van ‘monumentaal vastgoed’ is onverminderd zwak (bron CBS, Kadaster en Calcasa 2014). Vanwege de vastzittende woning- en bedrijvenmarkt van…

Lees verder

Levende Monumenten

In het project ‘Levende monumenten in een leefbare regio’ van de Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed samen met een aantal partners (waaronder Libau) zijn…

Lees verder

Centrumplan Winschoten

Stimuleren van eigenaren en ondernemers de ruimtelijke kwaliteit van de kern te verbeteren door hun gevels aan te passen.

Lees verder

Open de tussenruimte gemeente De Marne

Het project Open de Tussenruimte speelt zich af in gemeente De Marne. De vernieuwende aanpak in dit project richt zich enerzijds op grote panden zoals…

Lees verder

Rotte kiezen project Franekeradeel

Inventarisatie met panden in een sterk verwaarloosde toestand. Beleidsplan handhavend optreden. Dossiervorming panden. Keuze van eigenaren om mee te werken aan…

Lees verder

LAB Lokaal

In interactieve snelkooksessies rondom leegstand in krimpgebieden, werden met een brede groep bewoners en professionals alternatieve invullingen voor een…

Lees verder

DOM gemeente Dongeradeel

het behoud en het versterken van aantrekkelijke duurzame woonmilieus in en rond de vier beschermde dorpsgezichten Ee, Metslawier, Holwerd en Paessens/Moddergat

Lees verder

Toekomstbestendige dorpsvoorzieningen in Menaam

In het dorp Menaam werd de pastorie al een aantal jaren gebruikt als dorpscentrum. Het pand moest flink worden opgeknapt en de eigenaar, de kerk, had hier geen…

Lees verder