• Categorie(ën) Religieus
  • Adres Kerkplein 1, Assen, Nederland, Drenthe
  • Monumentstatus Rijksmonument
  • Bouwjaar 1848
  • Monumentnummer 8411

Toen: Kerk | Waterstaatskerk | Assen | 1848

Nu: Kerk en multicultureel / multifunctioneel centrum | 2015

“Vroeger was het kerkgebouw alleen het domein van de kerkelijke mensen, nu staat het gebouw letterlijk en figuurlijk midden in de maatschappij. Het zou egoïstisch zijn om een kerkgebouw alleen voor kerkdiensten te gebruiken. In het (recente) verleden zijn tenslotte verbouwingen en renovaties mede mogelijk gemaakt door subsidies van niet kerkelijke organisaties. De Jozefkerk is het oudste kerkgebouw van Assen, als de burgerij daar gebruik van wil maken dan moet dat mogelijk zijn. Bovendien zijn nevenactiviteiten nodig om de exploitatie rendabel te houden. Dat we de kerk naast de erediensten nu ook gaan gebruiken voor verhuur van ruimten en het organiseren van activiteiten, die passen binnen de oorspronkelijke doelstelling van de kerk is prachtig.” –

Willem van de Vrede, kerkrentmeester van de Jozefkerk in Assen.

Succesfactor: Geduld, geduld, geduld

“Het Drents Plateau voerde voor ons een haalbaarheidsstudie uit in 2010, waaruit het advies voor nevenbestemming van de kerk voortkwam. Om dat te kunnen realiseren hebben we een stichting in het leven geroepen, de Stichting Sociaal Culturele Activiteiten Jozefkerk (SCA). Zeer voortvarend gingen we te werk. Nog datzelfde jaar adviseerde Frank van der Velden, namens Nibag monumentenzorg en Het Drents Plateau, ons geduld te hebben. Hij zei ‘kijk eens waar je over zeven jaar staat’ en hij heeft gelijk gekregen. Geduld, geduld, geduld, dat is het allerbelangrijkste voor het in goede banen leiden van zo’n proces en het creëren van draagvlak daarvoor. Anno 2015 zijn we al heel ver gekomen in het project, maar pas in 2017 verwachten we alles afgerond te hebben.”

Struikelblok: Gebruiksreglement

“Om draagvlak te creëren voor het realiseren van nevenactiviteiten in de kerk hebben we een gebruiksreglement opgesteld in samenwerking met de Protestantse Gemeente Assen en de betreffende wijkgemeente. Iedere aanvraag voor gebruik van de kerk wordt getoetst aan dat reglement. Een activiteit moet passen binnen de mogelijkheden die het gebouw biedt en in overeenstemming zijn met de waardigheid van de huidige en oorspronkelijke bestemming als kerkgebouw. Met echte struikelblokken hebben we niet te maken gehad, maar vanzelfsprekend is het gebruiksreglement niet zomaar tot stand gekomen. Eerdere ervaringen en verschillenvan mening deden ons besluiten dat reglement op te stellen en het werkt voor alle betrokkenen goed om een toetssteen te hebben.”

Tips: Omgevingsgericht denken

“Blijf vooruitdenken. We hopen in 2016 het orgel, dat dateert uit 1896, te kunnen restaureren. Na het orgel willen we beginnen met de herinrichting van de bijzalen. Daarnaast staat de kerk op een prominente plek in Assen waar vanuit de culturele en sociale gedachte nog meer omgevingsgericht gedacht kan worden. Voor die projecten schrijven we nu al fondsen aan en zetten we acties op touw. Als het gaat over het benaderen van fondsen, het betrekken van de burgerij bij de plannen of het samenwerken met instanties uit de stad en ver daarbuiten vinden we het wiel niet opnieuw zelf uit. We gaan regelmatig op werkbezoek bij collega’s die dit al eerder deden. Het levert nieuwe inzichten op én vaak de noodzakelijke contacten.”