Geplaatst op 6 september 2016 in Actueel

Bron: RVO.nl

Met de Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders kunt u subsidie aanvragen voor de realisatie van woonvoorzieningen. Het gaat om huisvesting voor asielzoekers met een verblijfsvergunning – ook vergunninghouders genoemd.

De regeling gaat 1 februari 2016 open en is op 17 december 2015 gepubliceerd in de Staatscourant.

De instroom van asielzoekers vergroot momenteel de druk op de woningmarkt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties levert met deze regeling een bijdrage aan de realisatie van extra huisvesting. Het is één van de maatregelen waarmee de Rijksoverheid de doorstroom van vergunninghouders van asielzoekerscentra naar huisvesting in gemeenten versnelt. En daarbij ook de verdringing van reguliere woningzoekenden in de sociale huursector voorkomt.

Voor wie?

Verhuurders zoals woningcorporaties, gemeenten en andere verhuurders die huisvesting voor vergunninghouders willen realiseren, komen in aanmerking voor de subsidie.

Voorwaarden

  • De woonvoorziening is gerealiseerd na 30 november 2015
  • De huisvesting betreft nieuwbouw of kantoren of andere gebouwen – zonder woonfunctie – die zijn verbouwd tot woonvoorziening
  • De woonvoorziening is geschikt voor minimaal 4 vergunninghouders
  • Op het moment van subsidieaanvraag wonen minimaal 4 vergunninghouders van 18 jaar of ouder in de woonvoorziening
  • De woonvoorziening dient in stand te blijven tot vijf jaar na de datum waarop de subsidieaanvraag is ingediend

Subsidiebudget

Per vergunninghouder kan € 6.250,- aan subsidie aangevraagd worden, met een maximum van € 15 miljoen per verhuurder per jaar. Het totale beschikbare bedrag aan subsidie is € 87,5 miljoen.

Indieningstermijn

De Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders is open van 1 februari 2016 tot 1 januari 2021. De regeling heeft een looptijd van vijf jaar en is van toepassing op huisvesting die na 30 november 2015 is gerealiseerd. Daarnaast dient het voornemen tot investeren in de woonvoorziening uiterlijk 31 december 2018 aangemeld te zijn. Als aan de geldende voorwaarden is voldaan krijgt u een verklaring van budgetreservering. De aanvraag voor subsidie kan vervolgens nog tot maximaal twee jaar daarna ingediend worden.

Aanvragen

Een aanvraag heeft betrekking op één woonvoorziening. U kunt meerdere aanvragen indienen. Wilt u subsidie aanvragen voor de Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders, ga dan direct naar mijn.rvo.nl om uw digitale aanvraag in te dienen met eHerkenning of DigiD.
Het aanvragen en ontvangen van een DigiD of eHerkenningsmiddel kost 1 tot 7 werkdagen. U kunt alleen een aanvraag indienen als u beschikt over DigiD! of eHerkenning. Om via eHerkenning een aanvraag in te dienen in het kader van deze regeling heeft u eHerkenning – Niveau 1 nodig.

Meer informatie

Samenwerkingspartners

De lokale, provinciale en landelijke overheid werkt met verschillende instanties gezamenlijk aan het huisvesten van vergunninghouders. Veel relevante informatie voor verhuurders over huisvesting van vergunninghouders vindt u ook bij onze samenwerkingspartners