Geplaatst op 4 november 2020

Gedeputeerde Staten van Drenthe

overwegende: dat het wenselijk is behoud van monumenten en beeldbepalende panden/objecten in Drenthe te stimuleren en (dreigende) leegstand en verval hiervan te voorkomen;

dat de provincie daartoe investeert in behoud of behoud met herbestemming van monumenten en beeldbepalende panden/objecten in Drenthe, hierna benoemd als karakteristiek bezit;

dat het Restauratiefonds met de provincie Drenthe een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten die tot doel heeft behoud of behoud met herbestemming van karakteristiek bezit in Drenthe;

dat daartoe een revolverend Drents Monumentenfonds (DMf) is opgericht;

dat in de samenwerkingsovereenkomst tussen het Restauratiefonds en de provincie Drenthe is vastgesteld dat het Restauratiefonds op grond van deze subsidieregeling met gelden uit het Drents Monumentenfonds op eigen naam leningen kan verstrekken aan eigenaren van karakteristiek bezit, nadat de provincie hiertoe een beschikking heeft afgegeven: ‘recht op aanvragen laagrentende lening’;

dat het Restauratiefonds zijn DMf-leningen aanbiedt tegen een lagere rente en gunstiger voorwaarden dan in de markt gebruikelijk is;

dat de provincie met de in dit besluit vast te stellen uitvoeringsregeling beoogt een wettelijke grondslag voor de door het Restauratiefonds te verstrekken leningen vast te stellen; gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017; gelet op de Beleidsregel uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen subsidies Drenthe gelet op de uitvoering van de Cultuurnota “Cultuur om te Delen 2021-2024”;

gelet op het Bestuursakkoord tussen de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Interprovinciaal Overleg van 5 maart 2012 inzake afspraken over de restauratie van rijksmonumenten en het ruimtelijk beleid voor het erfgoed;

gelet op de Erfgoedwet en de Provinciale Monumentenverordening;

gelet op de Samenwerkingsovereenkomst Drents Monumentenfonds tussen de provincie Drenthe en het Nationaal Restauratiefonds;

gelet op het Monumentenkader zoals kennisgegeven onder steunmaatregel SA.40475, de Algemene Groepsvrijstellingsverordening en de De-minimisverordening;

BESLUITEN:

de Subsidieregeling behoud/herbestemming karakteristiek bezit in Drenthe 2021-2024 vast te stellen.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021 en vervalt op 31 december 2024.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

 

Uitgegeven: 2 november 2020

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2020-7995.html