Geplaatst op 4 juni 2018

2018 is het Europees jaar van het Cultureel Erfgoed. Eigenaren van Friese monumenten of andere karakteristieke bouwwerken kunnen net als in voorafgaande jaren, subsidie aanvragen voor een restauratie óf restauratie bij herbestemming. Daarvoor is 1,6 miljoen euro subsidie beschikbaar. Naast boerderijen die nog in agrarisch gebruik zijn, is er dit jaar specifiek aandacht voor ‘daken’ van boerderijen, kerken en kerktorens (spitsen, uien, zadeldaken enz.). Geïnteresseerden kunnen van 17 tot en met 24 september een subsidieaanvraag indienen.

Daken
Als het casco nog redelijk tot goed is, maar het dak heeft urgent restauratie nodig, dan kan er gebruik gemaakt worden van deze regeling. Gedeputeerde Kramer: “Om hege kosten foar
de eigner op termyn foar te kommen, wolle wy it mooglik meitsje om spesifyk foar dakken subsydzje oanfreegje te kinnen, nettsjinsteande de steat fan it kasko as gehiel”.

Restauratie bij herbestemming
Een subsidie voor restauratie zonder herbestemming is alleen beschikbaar voor rijks- en gemeentelijke monumenten. Ook groene monumenten zoals landgoederen komen hiervoor in aanmerking. Door het mogelijk te maken om voor restauratiekosten bij de realisatie van een herbestemming subsidie aan te vragen, wordt herbestemming gestimuleerd. Naast de rijks- en gemeentelijke monumenten is voor dit doel ook subsidie beschikbaar in geval van karakteristieke bouwwerken. Voor de restauratie bij herbestemming van gemeentelijke monumenten en karakteristieke bouwwerken kunnen aanvragers ook een laagrentende lening aanvragen bij het Cultuurfonds voor Monumenten Fryslân.

Slechte staat
Bij een restauratieplan zonder herbestemming moet er voor het monument sprake zijn van urgentie. Dat wil zeggen dat uit een inspectierapport moet blijken dat het in matige of slechte staat verkeert. Verder is de subsidie niet bedoeld voor panden die oorspronkelijk zijn gebouwd als woning. Hiervoor kunnen aanvragers wel laagrentende leningen aanvragen bij het Nationaal Restauratiefonds.

Meer informatie staat op www.fryslan.frl/monumenten.