Wat houdt het project in?

Verzoek naar wenselijkheid overname pastorie van kerk door dorp.

In het dorp Menaam werd de pastorie al een aantal jaren gebruikt als dorpscentrum. Het pand moest flink worden opgeknapt en de eigenaar, de kerk, had hier geen belang bij en wilde het pand overdragen aan het dorp. In het dorp werd voor dezelfde doeleinden ook gebruik gemaakt van een voormalige gymlokaal en een voormalige kleuterschool. Daarnaast was er nog een dorpscafé met grote zaal, een oude raadhuis en een nieuw gemeentehuis. Dorpsbelang vroeg DBF om onderzoek te doen naar de mogelijkheden en wenselijkheid om de voormalige pastorie in eigendom te nemen.

DBF kwam tot de conclusie dat overname niet wenselijk was. Menaam zou binnen afzienbare tijd een veel groter probleem hebben namelijk een kaalslag in het oude dorpshart. Het café stond te koop, de uitbater dreigde failliet te gaan en de gemeente Menameradiel zou op korte termijn gaan fuseren. Het oude raadhuis, het café en het gemeentehuis staan allen in de kern van het dorp. Ook de gemeentelijke werkplaats is onderdeel van deze kern. Met de fusie is de kans groot dat deze gemeentelijke panden hun functie zouden verliezen.

DBF heeft daarom geadviseerd om alle pijlen te richten op de accommodaties in het dorpshart. Een combinatie van dorpscafé (die deels dorpshuisfunctie krijgt) met een deel van het aanpalende gemeentehuis zou genoeg ruimte bieden voor de maatschappelijke voorzieningen in Menaam. Daarnaast was DBF ervan overtuigd dat er voor de pastorie wel interesse getoond zou worden vanuit de particuliere sector.

Niet veel later heeft het café zijn deuren moeten sluiten. Ook de pastorie werd te koop aangeboden. De inwoners van Menaam moesten nu wel in actie komen. Samen met dorpsbelang en de pandeigenaar van het café is men gaan onderzoeken of het café weer kan worden geopend als café/dorpshuis. De pastorie was snel verkocht aan de huisarts die hier praktijk in is gaan houden.

Conclusies en bouwstenen:

  • Bij vraag over dorpsvoorziening, vizier breder trekken dan enkele voorziening
  • Ook blik werpen op mogelijke toekomstige leegstand
  • Inzetten op behoud dorpscafé om ook recreanten en toeristen te kunnen bedienen
  • Stimuleren dorpshuisfunctie over te dragen aan dorpscafé, zodat café en dorpshuis elkaar niet beconcurreren (met risico dat café zijn deuren moet sluiten)

Rol/betrokkenheid Herbestemming Noord

Monitoring van project DBF

Voor vragen

Stichting DBF