Wat houdt het project in?

Op basis van de inventarisatie “Problematische leegstand in de gemeente Súdwest Fryslân”, geeft de gemeente de aanzet om langdurige leegstand aan te pakken. In de notitie “Taakkracht Leegstand” wordt de volgende probleemstelling geformuleerd: “Er is een impuls nodig om de leegstand aan te pakken. Omdat het merendeel van de panden in particulier eigendom is, zijn er mensen nodig die de eigenaren kunnen bijstaan of die vraag en aanbod bijeen kunnen brengen. Om deze taken goed uit te voeren zijn uiteenlopende kwaliteiten nodig”.

De gemeente heeft zich gerealiseerd dat de aanpak van leegstand vraagt om dermate uiteenlopende kwaliteiten dat dit niet door één persoon/organisatie kan worden opgepakt. De gemeente heeft dan ook besloten om met twee partijen te werken. De gemeente zelf die een interne accountmanager inzet als aanspreekpunt bij de gemeente en als procesregisseur functioneert. Een tweede partij als externe accountmanager; deze persoon of organisatie is aanspreekpunt overal buiten de gemeente, een soort makelaar plus. De partijen samen vormen het Team Langdurige Leegstand.

Het Kenniscentrum Herbestemming Noord (KHN) heeft opdracht gekregen deze rol van ‘makelaar plus’ te vervullen. Deze rol houdt in dat het KHN proactief in gesprek gaat en blijft met externe partijen zoals makelaars, ontwikkelaars, corporaties, intermediairs en particuliere eigenaren, dorps- en wijkverenigingen waar sprake is van leegstandsproblemen. Tevens dat zij ruimtezoekers en ruimteaanbieders bijeen brengt en meedenkt en adviseert over de invulling van leegstand in de breedste zin van het woord.

Conclusies en bouwstenen:

  • Koppel als gemeentelijke overheid het beleid van alle betrokken sectoren: bestrijdt de leegstand door een integrale aanpak en maak zo werkende weg leegstandsbeleid.
  • Ontschotting; een integrale aanpak vergt veelal een andere werkwijze en cultuuromslag binnen de gemeente.
  • Een mogelijke vorm voor integrale aanpak is om binnen de gemeente herbestemming binnen alle sectoren te laten coördineren door een procesregisseur en buiten de gemeente de kennis en het netwerk in te huren voor de rol niet des gemeentes is.
  • Vorm als gemeente samen met externe kennis een publiek-private samenwerking: een Team.

 

Status:

Het Team Langdurige Leegstand is in januari 2016 van start gegaan.

Interesse in dit project?

Neem contact op