Zowel de herbestemmingstafel als de herverkaveling zijn beide instrumenten om leegstand op een gebiedsgerichte en integrale wijze te benaderen.

Herverkaveling

De herverkaveling is het hele proces van het in kaart brengen van de problematiek en leegstand en plannen in een dorp. Daarbij wordt niet  alleen gekeken naar panden, maar ook naar bijvoorbeeld toeristisch/recreatieve plannen. Tevens worden alle budgetten uit verschillende potjes in kaart gebracht.

Herbestemmingstafel

Aan de herbestemmingstafel ligt alle bijeengesprokkelde informatie ter inzage voor de aanwezige beslissingbevoegden van diverse disciplines. Te denken valt aan ambtenaren, dorpsbelangen, architecten en bestuurders. Aan deze tafel kunnen dus spijkers met koppen worden geslagen om zo tot een toekomstbestendig dorp te komen met behoud van eigen identiteit.

Doelstelling

Na dit proces wordt er in een dorp optimaal gebruik gemaakt van de sterke kanten van een dorp en kunnen de zwakke punten (rotte plekken) worden opgeruimd. Het dorp is weer klaar voor de toekomst.

Balk 

In 2016 heeft in Balk een herverkavelingsproject gelopen, meer informatie…

Interesse in dit project?

Neem contact op