Wat houdt het project in?

Centraal doel van het experiment ‘duurzame beschermde dorpsgezichten’ is het behoud en het versterken van aantrekkelijke duurzame woonmilieus in en rond de vier beschermde dorpsgezichten Ee, Metslawier, Holwerd en Paessens/Moddergat. Op basis van cultuurhistorische verkenningen, bouwhistorische verkenningen en dorpsverkenningen ligt de primaire focus op het stimuleren van verbetering van de kwaliteit van particuliere woningen. Om de dorpsbewoners er daadwerkelijk bij te betrekken, is een dorpsontwikkelingsmaatschappij opgezet, een DOM-koepel (stuurgroep) en een DOM per dorp (projectgroep). Op basis van een budget voor 4 jaar is er een subsidieregeling (of lening) voor een viertal soorten projecten: private aangezichtsprojecten, private ingrijpende projecten (gebruikswaarde, functionaliteit), publieke projecten (herinrichting, opwaardering woonmilieu) en een kansenpot (versterkingen van het dorp op sociaal-economisch terrein).

Conclusies en bouwstenen:

  • Koppel als overheid het ruimtelijk en financieel beleid: begeleidt de krimp vanuit de ruimtelijke fysieke aanpak gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leefomgeving met een subsidieregeling en baseer dit op en beperk dit tot wettelijk beschermde stads- en dorpsgezichten.
  • Koppel de waardering van erfgoed aan de bruikbaarheid van erfgoed.
  • Nieuwe organisatievormen als (dorps)ontwikkelingsmaatschappijen zorgen voor draagvlak bij de bevolking en leiden tot burgerparticipatie.
  • Een verbindingspersoon (‘oliemannetje’) is een onmisbare schakel, zowel qua beeldvorming van de overheid door het dorp, als voor de gemeente als apparaat (‘loslaten’).
  • Ontschotting; de regeling en aanpak vergen een integrale werkwijze binnen de gemeente.
  • Zeggenschap; bevoegdheden moeten goed worden geregeld, maar niet leiden tot (nieuwe) bureaucratie.
  • De eigen verantwoordelijkheid bij de dorpen kan leiden tot verschillen in activiteit en kwaliteit.
  • Er is een risico aanwezig dat deze nieuwe aanpak verwordt tot een subsidieregeling voor particuliere woningverbetering.

Rol/betrokkenheid Herbestemming Noord

Monitoren aanpak

Voor vragen

Steunpunt Monumentenzorg Fryslân

meer informatie ‘Duurzaam beschermde dorpsgezichten’

Documenten & downloads

Interesse in dit project?

Neem contact op