Geplaatst op 9 mei 2023

Nieuwe subsidieronde eigenaren Friese monumenten

Eigenaren van Friese monumenten kunnen van 18 tot en met 22 september 2023 subsidie aanvragen voor onderhoud aan hun monument. Voor deze Subsidieregeling Monumenten (SUMO) kunnen eigenaren terecht bij de provincie. Dit jaar is in totaal 2,7 miljoen euro aan Rijks – en provinciaal geld beschikbaar.

De subsidie kan worden gebruikt voor onder andere restauratie en herbestemming van Rijks- en gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden. Ook het onderhoud van monumentale molens en plankosten vallen onder de regeling. Voor woonhuizen is de subsidie niet van toepassing.

Gedeputeerde erfgoed Klaas Fokkinga hoopt dat ook dit jaar de regeling weer goed gebruikt gaat worden. “We moeten zuinig zijn op ons prachtige erfgoed, want dat hoort bij het ‘Ferhaal fan Fryslân’. Goed onderhoud is daarbij cruciaal. Maar vakkundig onderhoud is ook kostbaar en juist daarom is de subsidie zo belangrijk.”

Vorig jaar kwamen 35 Friese monumenten in aanmerking voor subsidie op hun opknapbeurt. Toen kreeg één van de vier theehuisjes tegen het Noorderbolwerk in Franeker subsidie voor de restauratie van het dak. In de eerste helft van de 17de eeuw lieten de professoren siertuinen met zomerkoepels aanleggen. Verder hadden in de stad alleen de stinzen een koepel in de tuin. Pas na 1734 mochten ook in de tuinen van huizen koepels worden gebouwd.

 Meer informatie

De subsidieregeling voor 2023 is vanaf woensdag 3 mei te vinden op: www.fryslan.frl/monumenten. Een aanvraag indienen kan van 18 tot en met 22 september 2023.

 

Nije subsydzje-omgong eigeners Fryske monuminten

 

Eigeners fan Fryske monuminten kinne fan 18 oant en mei 22 septimber 2023 subsydzje oanfreegje foar ûnderhâld oan harren monumint. Foar dizze Subsydzjeregeling Monuminten (SUMO) kinne eigeners by de provinsje terjochte. Fan ‘t jier is yn mei-inoar 2,7 miljoen euro oan Ryks – en provinsjaal jild beskikber.

 

It subsydzje kin brûkt wurde foar ûnder oare restauraasje en werbestimming fan Ryks- en gemeentlike monuminten en karakteristike gebouwen. Ek it ûnderhâld fan monumintale mûnen en plankosten falle ûnder de regeling. Foar wenhuzen is it subsydzje net fan tapassing.

 

Deputearre erfgoed Klaas Fokkinga hopet dat ek fan ‘t jier de regeling wer goed brûkt wurde sil. “Wy moatte sunich wêze op ús prachtige erfgoed, want dat heart by it ‘Ferhaal fan Fryslân’. Goed ûnderhâld is dêrby krúsjaal. Mar fakkundich ûnderhâld is ek kostber en krekt dêrom is it subsydzje sa wichtich.”

 

Ferline jier kamen 35 Fryske monuminten yn oanmerking foar subsydzje op harren opknapbeurt. Doe krige ien fan de fjouwer teehúskes tsjin it Noarderbolwurk yn Frjentsjer subsydzje foar de restauraasje fan it dak. Yn ‘e earste helte fan ‘e 17de iuw lieten de professoaren siertunen mei simmerkoepels oanlizze. Fierders hiene yn de stêd allinnich de stinzen in koepel yn de tún. Pas nei 1734 mochten ek yn de tunen fan huzen koepels boud wurde. Mear ynformaasje

 

Mear ynformaasje

De subsydzjeregeling foar 2023 is fan woansdei 3 maaie ôf te finen op: www.fryslan.frl/monumenten. In oanfraach yntsjinje kin fan 18 oant en mei 22 septimber 2023.