Geplaatst op 26 juni 2017

bron: cultuurfonds.nl

Het Cultuurfonds voor Monumenten in Fryslân is uitgebreid. De Provincie Friesland heeft hiervoor extra geld in het Cultuurfonds beschikbaar gesteld. Eigenaren van een gemeentelijk monument of karakteristiek pand in Friesland kunnen vanaf nu een lening aanvragen voor het restaureren én het verduurzamen of herbestemmen van hun monument. De Provincie Friesland heeft hiervoor extra geld in het Cultuurfonds voor Monumenten beschikbaar gesteld. 

Verduurzamen en herbestemming
Om een monument te behouden voor de toekomst is het naast restauratie steeds meer van belang om een monument ook te verduurzamen of het een nieuwe bestemming te geven. De Provincie Friesland gaat dit nu ook financieel ondersteunen. Hiervoor is door de provincie extra geld beschikbaar gesteld in het Cultuurfonds voor Monumenten. Daardoor zit er eind dit jaar 2,5 miljoen euro extra in het fonds.

De provincie hecht grote waarde aan het behoud van de Friese monumenten en karakteristieke panden. Met deze verbreding wil de provincie eigenaren extra ondersteuning geven in het behoud van hun monument. Ook gemeenten krijgen zo een stimulans voor het aanwijzen van gemeentelijke monumenten of karakteristieke panden. Zij hebben ook een rol bij het beoordelen van de subsidiabele kosten en de kwetsbare monumentale kwaliteiten.

Hoger bedrag lenen
Eigenaren kunnen al ruim 14 jaar gebruik maken van het Cultuurfonds voor Monumenten in Friesland. Naast de uitbreiding naar de thema’s duurzaamheid en herbestemming wordt ook het maximum leningsbedrag van de Cultuurfonds-hypotheek verhoogd naar 200.000 euro.

Over het Cultuurfonds voor Monumenten 
In samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds werkt het Nationaal Restauratiefonds samen met 9 provincies. Dit om monumenteigenaren te helpen met het behouden van hun monument via de zogenaamde Cultuurfondsen voor Monumenten. Uit deze Cultuurfondsen wordt de Cultuurfonds-hypotheek verstrekt. Dit is een lening voor eigenaren van gemeentelijke of provinciale monumenten of karakteristieke panden met een lagere rente dan de marktrente (4,5% onder de marktrente met een minimum van 1,5%). De hoogte van de hypotheek wordt bepaald aan de hand van de door de gemeente vastgestelde subsidiabele kosten.

Meer info