Wat houdt het project in?

In Balk, een dorp met circa 3.800 inwoners, komen steeds meer panden leeg te staan op prominente plekken. Het gaat hier om karakteristieke panden met vaak een monumentale status. Hierdoor staat de leefbaarheid van Balk onder druk.

De huidige ontwikkelingen vragen om een kritische kijk op Balk als regionaal centrum. Waar liggen kansen om langdurige leegstand en verpaupering van het centrumgebied tegen te gaan? Is er in de komende jaren voldoende vraag naar ruimte in het centrum van Balk? Wellicht moeten minder waardevolle gebouwen worden gesloopt en/of moeten functies worden verplaatst?

In samenwerking met onder andere de Provincie Fryslân, Gemeente De Friese Meren, Plaatselijk Belang Balk Vooruit en de Rijksuniversiteit Groningen was Herbestemming Noord uitvoerder van dit project.

Er zijn diverse werkzaamheden verricht en onderzoekstechnieken toegepast. Zo is er een dorpsschouw georganiseerd, heeft Herbestemming Noord bijna veertig gesprekken gevoerd met pandeigenaren en gebruikers, is er een enquête verspreid onder toeristen en hebben de inwoners hun mening en visie kunnen delen middels een online tool. Deze online tool is ontwikkeld door de Rijksuniversiteit Groningen.

Conclusies en bouwstenen:

  • Ontschotting; een integrale aanpak vergt veelal een andere werkwijze en cultuuromslag binnen de gemeente.
  • Betrek alle sectoren binnen de gemeente bij een gebiedsgericht project. Breng alle mogelijk betrokken ambtenaren op de hoogte en geef alle sectoren een plaats in een projectgroep.
  • Organisaties als Plaatselijk Belang kunnen zeer goed als katalysator optreden en kunnen de geluiden uit een dorp goed kanaliseren richting gemeentelijke overheid. Dit resulteert in betrokkenheid, burgerparticipatie en een goede samenwerkingsrelatie met de gemeente.
  • Analyseer het ruimteaanbod en de ruimtevraag goed. Probeer de latente ruimtevragers in beeld te krijgen.
  • Zowel bewoners als bezoekers waarderen de historische panden het hoogst, terwijl zich juist daar de meeste leegstand bevond. Als je daar bestaande functies naar toe wilt leiden die nu in veel minder gewaardeerde panden zitten, wordt een herverkaveling een ruimtelijke kwaliteitsdiscussie.
  • Sloop is geen vies woord. Sterker nog, sloop biedt kansen en creëert ook de benodigde krapte omdat er te weinig ruimtevraag is voor de huidige panden.
  • Herverkaveling met vele panden tegelijk is een lastige opgave. Creëer een domino-effect: concentreer de energie op het belangrijkste pand en realiseer daar de herbestemming. Vervolgens zullen de andere panden en functies volgen.

Rol/betrokkenheid Herbestemming Noord

Uitvoerder, i.s.m. betrokken partijen.

Status van het project

Het project is afgerond

Voor vragen

Stichting DBF of Steunpunt Monumentenzorg Fryslân

Animatie Leefbaarheid in dorpen

 

Interesse in dit project?

Neem contact op