Geplaatst op 8 december 2016

De combinatie van ondernemerschap én een herbestemd pand vraagt nogal wat van je als initiatiefnemer. Zo bleek afgelopen donderdagmiddag 1 december tijdens het symposium Sociale initiatieven in leegstaand vastgoed. Vijf initiatiefnemers kwamen vertellen over hun project in een goed bezette zaal van het Gevangenismuseum in Veenhuizen. De aard van de initiatieven waren divers, maar gerelateerd aan zorg en opvang statushouders. Een goed ondernemersplan  is essentieel voor het slagen van je project, maar met passie krijg je draagvlak bij omwonenden, bestuurders en financiers.

Naast deze twee belangrijke ingrediënten viel nog meer op tijdens de interviews met de ondernemers: Bij Zorgboerderij Dekkersnest bleek dat het gebruik van mooie aantrekkelijke panden zorgt voor volle bezetting. Een andere initiatiefnemer gaf aan dat in gesprek blijven met de gemeente van belang is voor een succesvolle herbestemming. Op de vraag waarom deze ondernemers gebruik maken van herbestemming was het antwoord dat oude gebouwen vaak een grote historie hebben en daarnaast midden in het dorp staan en dus midden in de maatschappij.

Vervolgens kregen diverse deskundigen op het gebied van herbestemmen het woord. Zo was het advies van Jan Veuger, lector Maatschappelijk Vastgoed verbonden aan de Hanze Hogeschool, dat je niet alles kunt herbestemmen. In een bos moet je ook snoeien. Ondernemerschap en visie is ook belangrijk. “Heb een goed verhaal. Met meerdere geldstromen loop je minder risico’s en daardoor maak je meer kans dat een bank instapt.”

Murk de Jong van Stichting DBF en projectleider Herbestemming Noord gaf aan dat er vaak ondersteuning mogelijk is van de overheid. Iedereen wil dat een monument gebruikt wordt. Maar het is wel belangrijk dat je je plan helder hebt, waaronder je exploitatieplan, dan valt er te praten.

Ook de aanwezige provincies, gemeenten en monumentensteunpunten lieten weten dat er meer mogelijk is dan men over het algemeen denkt. Naast de verschillende subsidieregelingen die hiervoor in het leven zijn geroepen, is de mentaliteit veranderd van ‘nee, tenzij’ naar ‘ja, mits’.

Herbestemming Noord is een samenwerkingsverband tussen de drie noordelijke provincies en het Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en wordt uitgevoerd door Stichting DBF in samenwerking met de drie noordelijke monumentensteunpunten. Herbestemming Noord voert gebiedsgerichte herbestemmingsprojecten uit en monitort initiatieven van derden. Uit de opgedane ervaring is onder andere de Herbestemmingstafel ontwikkeld; alle betrokken beslissingsmakers samen aan één tafel, waarbij alle lopende projecten en plannen aan tafel besproken worden die betrekking hebben op het pand én omgeving.

Veel tips over herbestemming zijn tijdens dit symposium gedeeld. Kijk hier voor een overzicht.